120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử

  • Lượt đọc : 13
  • Kích thước : 31.58 MB
  • Số trang : 418
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 119
  • Số lượt xem : 705
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc 120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử trên điện thoại
Chúng ta đã xác định đáp tuyến tự nhiên và đáp tuyến bắt buộc của các mạch có một thành phần lưu trữ năng lượng. Trong chương này, chúng ta tiếp tục xác định đáp tuyến hoàn chỉnh x(t) của một mạch có hai thành phần lưu trữ năng lượng. Một mạch có hai thành phần lưu trữ năng lượng được mô tả bởi một phương trình vi phân bậc hai dưới dạng x(t).
Chúng ta mô tả ba phương pháp để đạt được phương trình vi phân bậc hai: (1) phương pháp trực tiếp, (2) phương pháp toán tử, (3) phương pháp biến đổi trạng thái. Sau đó, bằng cách sử dụng phương trình vi phân, chúng ta tiếp tục tìm đáp tuyến tự nhiên x và đáp tuyến bắt buộc xạ.
Mặc dù chúng ta tập trung vào các mạch có hai thành phần lưu trữ năng lượng, nhưng các phương pháp được mô tả có thể được sử dụng cho các mạch có ba hoặc nhiều hơn các thành phần lưu trữ năng lượng.