30 Ngày Xây Gốc IELTS Tập 1
30 Ngày Xây Gốc IELTS Tập 1

30 Ngày Xây Gốc IELTS Tập 1

Tác giả : Aland English

  • Số trang : 124
  • Lượt xem : 127
  • Lượt tải: 22
  • Đã đọc : 38
  • Kích thước : 5.03 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

30 Ngày Xây Gốc IELTS Tập 1

Nội dung:

Present Simple (Hiện tại đơn)

FORMULA

Positive

I/you/we/they + verb

he/she/it + verb + (e)s

I play tennis.

He plays tennis.

Negative

I/you/we/they do not + verb

he/she/it does not + verb

They do not play tennis.

She does not play tennis.

Question

Do I/you/we/they + verb?

Does he/she/it + verb?

Do you play tennis?

Does he play tennis?

USAGE IN IELTS

- Diễn đạt một thói quen, một hành động lặp đi lặp lại

Cách dùng này của thì Hiện tại đơn được áp dụng trong những câu hỏi mang tính cá nhân xuất hiện trong IELTS Speaking Part One hoặc Part Two.

e.g.: IELTS Speaking Part One

Examiner: What do you usually do when you go out with your friends?

Speaker: We normally hang out and exchange bits of chitchat in a nice and cozy café. Sometimes we go to the cinema to check out the latest blockbuster movies, which is surprisingly not my favorite thing to do because there are hardly any interaction between us.

Thông thường, thí sinh hay sử dụng thì Hiện tại đơn với các trạng từ hoặc cụm từ chỉ thời gian và tần suất nhu always, usually, often, sometimes, rarely, everyday, once a month, in the morning, once in a blue moon...

Danh sách bình luận

Brand Slider