40 đề thi N2
40 đề thi N2

40 đề thi N2

Tác giả : Đề thi N2

  • Số trang : 473
  • Lượt xem : 133
  • Lượt tải: 11
  • Đã đọc : 30
  • Kích thước : 3.95 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

40 đề thi N2

Bao gồm phần kanji, từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu, chúc các bạn ôn thi JLPT N2 thật tốt
言語知識(文字・語彙・文法) ・読解
(200点 105分)

Danh sách bình luận

Brand Slider