Bài Tập Đại Số 10

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Vũ Tuấn
  • Lượt đọc : 1.167
  • Kích thước : 2.39 MB
  • Số trang : 235
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 573
  • Số lượt xem : 4.092
  • Đọc trên điện thoại :
Bài Tập Đại Số Lớp 10 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm sáu chương tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số …

Mục lục Sách Giáo Khoa Đại Số Lớp 10 :
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP
Bài 1. Mệnh đề
Bài 2. Tập hợp
Bài 3. Các phép toán tập hợp
Bài 4. Các tập hợp số
Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Ôn tập chương I – Mệnh đề. Tập hợp
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số 10
CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Bài 1. Hàm số
Bài 2. Hàm số y = ax + b
Bài 3. Hàm số bậc hai
Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất và bậc hai
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2, 3 – Đại số 10
CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1. Đại cương về phương trình
Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Ôn tập chương III – Phương trình. Hệ phương trình
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đại số 10
CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1. Bất đẳng thức
Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai
Ôn tập chương IV – Bất đẳng thức. Bất phương trình.
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số 10
CHƯƠNG V. THỐNG KÊ
Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2. Biểu đồ
Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn
Ôn tập chương V – Thống kê
CHƯƠNG VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 1. Cung và góc lượng giác
Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung
Bài 3. Công thức lượng giác
Ôn tập chương VI – Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Đại số 10
ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ – TOÁN 10

Thuộc bộ sách