Biên dịch nhân Linux

Nhân linux là một nhân hiện đại có tính module cao. Từ kernel 2.6x trở đi, có rất nhiều chức năng mở rộng.
Cuốn sách giúp các bạn biên dịch cũng như vá, tải nhân linux theo ý mình

  • Tác giả: Hoàng Ngọc Diêu
  • Số trang: 43
  • Lượt xem: 42
  • Lượt tải: 0
  • Đã đọc: 12
  • Kích thước: 335.15 Kb