Cơ học lý thuyết (Tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu)

Mục Lục :
Chương 1 : Động Học
Chương 2: Động Lực Học
Chương 3: Cơ học giải tích
Bài tập:
Một số lời giải
Đề thi mẫu
Đề thi môn cơ học lý thuyết

  • Tác giả: Trịnh Anh Ngọc
  • Số trang: 72
  • Lượt xem: 57
  • Lượt tải: 3
  • Đã đọc: 10
  • Kích thước: 473.64 Kb