Trang chủ
Con Đường Thiên Liêng Hằng Sống
Con Đường Thiên Liêng Hằng Sống
Con Đường Thiên Liêng Hằng Sống
Con Đường Thiên Liêng Hằng Sống
Con Đường Thiên Liêng Hằng Sống

Con Đường Thiên Liêng Hằng Sống

Tác giả : Sưu tầm

Số trang : 164

Lượt xem : 74

Lượt tải : 13

Lượt đọc : 5

Kích thước : 1.32 MB

Thể loại :

Tôn Giáo – Tâm Linh Tôn Giáo – Tâm Linh

Thư viện PDF Apple Store

Đọc trên điện thoại

Đọc Con Đường Thiên Liêng Hằng Sống trên điện thoại

BÍ PHÁP GIẢI THOÁT CHO CHÍNH MÌNH ...Hỏi thử tội tình của chúng ta đã làm trong kiếp sanh, Đức Chí Tôn để trong phương pháp nói rằng: Tội tình các con đầy dẫy nơi mặt địa cầu này mà đến giờ chót, các con biết kêu danh Thầy thì Thầy đến cứu, Thầy đem Bí Pháp giải thoát để trong tay các con đặng các con đoạt chơn pháp giải thoát đó vậy. Kêu danh Thầy là:
"Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát". Đấng Chí Linh duy chủ mà để quả kiếp trong tay Đấng Chí Linh thì còn ai xử ta đâu, cơ quan giải thoát đoạt pháp là vậy đó.
(Bài 27 trang 101)

Có thể bạn sẽ thích