Crypto Currencies

Tác giả : Julian Hosp
  • Lượt đọc : 590
  • Kích thước : 1.30 MB
  • Số trang : 174
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 557
  • Số lượt xem : 2.939
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Crypto Currencies trên điện thoại
CHAPTER 1 - FROM GOLD TO CRYPTO
CHAPTER 2 - BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY BASICS
CHAPTER 3 - PRIVATE KEYS AND PUBLIC ADDRESSES
CHAPTER 4 – MINING
CHAPTER 5 – HOW ARE CRYPTOCURRENCIES CREATED?
CHAPTER 6 – WALLETS
CHAPTER 7 – BLOCKCHAIN FORKS AND ATTACKS
CHAPTER 8 – DESTROYING A BLOCKCHAIN
CHAPTER 9 – PRIVACYY, ANONYMITY AND TRANSPARENCY
CHAPTER 10 – ALTCOINS AND BITCOIN
CHAPTER 11 – CRYPTO-INVESTING
CHAPTER 12 – THE FUTURE OF CRYPTOCURRENCIES