Destination B1 Grammar & Vocabulary with Answer

Sách bao gồm 42 unit chia thành 14 review
gồm ngữ pháp và từ vựng trình độ B1
Ngoài ra sách có phần bài tập cho các bạn tự làm, cuối trang có đáp án

  • Tác giả: Malcolm Mann
  • Số trang: 253
  • Lượt xem: 47
  • Lượt tải: 0
  • Đã đọc: 12
  • Kích thước: 20.73 Mb