Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật

Cuốn sách bao gồm 11 chương những nội dung chính sau:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Thiết kế và phân tích giải thuật.

Chương 3: Giải thuật đệ qui.

Chương 4: Mảng và danh sách.

Chương 5: Ngăn xếp và hàng đợi.

Chương 6: Cây.

Chương 7: Đồ thị và các cấu trúc phi tuyến khác.

Chương 8: Quản lý bộ nhớ.

Chương 9: Sắp xếp.

Chương 10: Tìm kiếm.

Chương 11: Sắp xếp và tìm kiếm ngoài.

  • Tác giả: Đỗ Xuân Lôi
  • Số trang: 96
  • Lượt xem: 29
  • Lượt tải: 1
  • Đã đọc: 2
  • Kích thước: 1.37 Mb