Giáo trình dự báo phát triển kinh tế xã hội

Tác giả : Trần Đại
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 116.57 MB
  • Số trang : 401
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 100
  • Số lượt xem : 1.265
  • Đọc trên điện thoại :
Môn học Dự báo Kinh tế đã được đưa vào giảng dạy ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 1974 với tài liệu ban đầu trình bày dưới dạng "Bài giảng Dự đoán Kinh tế. Năm 1985, giáo trình Dự đoán Kinh tế lần đầu tiên được xuất bản. Trong nhiều năm, giáo trình Dự đoán Kinh tế đã đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu cho các đối tượng: chính quy dài hạn, tại chức, cao học, nghiên cứu sinh và các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý.
Chuyển sang cơ chế quản lý mới, yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đòi hỏi giáo trình Dự đoán Kinh tế phải được biên soạn lại theo hướng khoa học, hiện đại, Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Lần xuất bản này, giáo trình được mang tên Giáo trình Dự bảo Phát triển Kinh tế - xã hội, là sự kế thừa và phát triển cả về lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn được tích luỹ, đồng thời đổi mới một cách căn bản về nội dung, để phù hợp với tư duy kinh tế mới và đào tạo cho hai nhóm ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.