Giáo trình du lịch văn hóa (Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ)

Tác giả : Trần Thúy Anh
  • Lượt đọc : 18
  • Kích thước : 83.76 MB
  • Số trang : 275
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 77
  • Số lượt xem : 1.182
  • Đọc trên điện thoại :
Lời nói đầu
Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
I. Đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ của du lịch văn hóa
II. Một số thuật ngữ liên quan
III. Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa trên thế giới và ở Việt Nam
Chương 2: CÁC KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ DU LỊCH VĂN HÓA
I. Các kỹ năng cơ bản khi nhận diện và khai thác các giá trị văn hoá
II. Nhận diện và khai thác các giá trị văn hoá vật thể
III. Nhận diện và khai thác các giá trị văn hoá phi vật thể
IV. Xây dựng, xúc tiến và bản chương trình du lịch văn hóa
V. Nghiệp vụ tổ chức và hướng dẫn du lịch văn hóa
VI. Xây dựng, tổ chức, quản lý mô hình làng văn hoá phục vụ du lịch
VII. Đánh giá tác động của du lịch tới môi trường văn hoá, xã hội
VIII. Giao tiếp, ứng xử văn hoá trong du lịch
Chương 3: KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ DU LỊCH VĂN HÓA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
I.Hằng số văn hoá Việt Nam và ảnh hưởng tới du lịch văn hóa Việt Nam
II. Định hướng phát triển bền vững
III. Xu thế hội nhập và toàn cầu hoá Một số đề tài cho sinh viên tập nghiên cứu
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Một số hình ảnh minh hoạ
Phụ lục 2: Bài thuyết minh mẫu
Phụ lục 3: Hồ sơ di sản văn hoá thế giới ở Việt Nam
Tài liệu tham khảo