Giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật

Tác giả : Lê Minh Tâm
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 62.41 MB
  • Số trang : 506
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 58
  • Số lượt xem : 1.061
  • Đọc trên điện thoại :
Lí luận nhà nước và pháp luật là môn học quan trọng trong hệ thống khoa học pháp lí. Dựa trên cơ sở học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta cũng như tri thức chung của nhân loại về nhà nước và pháp luật, môn học này trình bày, chứng giải một cách khoa học các vấn đề cơ bản về hiện tượng nhà nước và pháp luật. Năm 1989, giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật đã được Hội đồng khoa học Bộ tư pháp thông qua, được lưu hành làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức của Trường Đại học Luật Hà Nội và các trường đại học khác có dạy luật.
Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên, giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật đã được chỉnh lí, bổ sung và tái bản vào những năm 1992, 2003 và 2007. Thời gian qua, tình hình trong nước và quốc tế đã có những thay đổi căn bản đòi hỏi lí luận về nhà nước và pháp luật cũng phải có những thay đổi, bổ. sung cho phù hợp công cuộc đổi mới của đất nước. Dưới ánh sáng của các quan điểm mới thể hiện trong các văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức biên soạn mới giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật nhằm cập nhật những kiến thức mới, đáp ứng một cách tốt hơn nhu cầu giảng dạy và học tập của môn học ở bậc đại học trong tình hình mới.