Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam

Tác giả : Thái Vĩnh Thắng
  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 74.90 MB
  • Số trang : 579
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 117
  • Số lượt xem : 1.483
  • Đọc trên điện thoại :
Luật hiến pháp (còn gọi là luật nhà nước) là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam, điều chỉnh những quan hệ cơ bản trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá-xã hội, địa vị pháp lí của con người và công dân và đặc biệt là trong tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khoa học pháp lí, Luật hiến pháp là bộ môn khoa học quan trọng.
Để phục vụ công tác giảng dạy và học tập theo chương trình đào tạo cử nhân luật, năm 1991 Trường Đại học Luật Hà Nội đã xuất bản Giáo trình luật nhà nước Việt Nam. Từ đó đến nay cùng với những thành tựu quan trọng mà Nhà nước và nhân dân ta đã thu được trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng, lĩnh vực luật, đặc biệt là Luật hiến pháp cũng đã có những thay đổi đáng kể.
Việc ban hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã đặt ra yêu cầu phải có giáo trình mới, phản ánh những tư duy mới, những chủ trương chính sách mới được thể chế hoá trong Hiến pháp năm 2013 cũng như trong các văn bản pháp luật khác có liên quan đến Luật hiến pháp.
Với sự cố gắng của tập thể giảng viên trong và ngoài Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam biên soạn lần này đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu của Trường trong tình hình mới.