Giáo trình lý thuyết mạch điện

Tác giả : Lê Văn Bảng
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 27.33 MB
  • Số trang : 301
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 90
  • Số lượt xem : 749
  • Đọc trên điện thoại :
Chương I. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN
1.1. Mạch điện. Các biến cơ bản : dòng diện và điện áp
1.2. Nguồn điện áp (hay nguồn sức diện động)
1.3. Nguồn dòng điện ing(1)
1.4. Điện trở R. Định luật Ohm
1.5. Điện cảm L. Định luật Lentz
1.6. Điện dung C. Dòng diện chuyển dịch
1.7. Định luật Kirchhoff cho các dòng (hay định luật Kirchhoff thứ nhất)
1.8. Định luật Kirchhoff cho các điện áp (hay định luật Kirchhoff thứ hai)
1.9. Cân bằng công suất trong toàn mạch điện. Định lý Tellegen
Câu hỏi kiểm tra
Bài tập
Chương 2. DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN TRONG CÁC MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN NHẤT
2.1. Dòng diện hình sản. Trị số hiệu dụng
2.2. Biểu diễn dòng diện hình sản bằng véctơ và số phức
2.3. Mạch điện chỉ có điện trở R
2.4. Mạch diện chỉ có diện cảm L.
2.5. Mạch điện chỉ có diện dung C
2.6. Mach RLC
2.7. Cộng hưởng diện áp trong mạch RLC
2.8. Mạch R. L. C song song và cộng hưởng dòng diện
2.9. Cộng hưởng dòng điện trong mạch song song có cuộn dây và tụ điện
2.10. Nâng cao hệ số công suất
Câu hỏi kiểm tra
Bài tập
...