Giáo trình marketing căn bản

  • Lượt đọc : 787
  • Kích thước : 2.92 MB
  • Số trang : 105
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 520
  • Số lượt xem : 3.366
  • Đọc trên điện thoại :
Mục tiêu

- Hiểu khái niệm Marketing.

Nhận biết đối tượng nghiên cứu của Marketing. Phân tích được chức năng và vai trò của Marketing,

- Trình bày được 2 nội dung nghiên cứu của Marketing.

- Phân tích được khái niệm và vai trò của Marketing trong các bài tập tình huống