Giáo trình ngôn ngữ lập trình C++

Tác giả : Vũ Việt Vũ
  • Lượt đọc : 8
  • Kích thước : 16.27 MB
  • Số trang : 223
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 140
  • Số lượt xem : 879
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình ngôn ngữ lập trình C++ trên điện thoại
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C++ được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho sinh viên các ngành kỹ thuật đồng thời là cuốn giáo trình tham khảo cho các giảng viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Mục đích của giáo trình này cung cấp đầy đủ các kiến thức về việc lập chương trình trên máy tinh bằng ngôn ngữ C++, sau khi tìm hiểu xong giáo trình này độc giả có thể học tiếp các môn học về lập trình chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên ngành như Vi xử lý - Vi điều khiển, Lập trình Java, ASP, Lập trình phần mềm cho các thiết bị di động,... Nội dung giáo trình bao gồm 9 chương cụ thể như sau:
Chương 1 trình bày tổng quan các khái niệm cơ bản về việc lập trình trên máy tính, các khái niệm về phần cứng, phần mềm cũng như các bước viết chương trình trên máy tính.
Chương 2 trình bày các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C++, cấu trúc chung của một chương trình C++, làm tiền đề cho việc chuẩn bị tìm hiểu cũng như viết chương trình ở các chương sau.
Chương 3 và Chương 4 trình bày về câu lệnh rẽ nhánh và câu lệnh lặp.
Chương 5 trình bày về khái niệm hàm trong C++, đây là khái niệm quan trọng của mỗi ngôn ngữ lập trình.
Chương 6 và Chương 7 trình bày kiểu dữ liệu mảng, kiểu xâu kí tự đây là các kiểu dữ liệu có nhiều ứng dụng trong thực tế.
Chương 8 trình bày về lập trình hướng đối tượng.
Cuối cùng, Chương 9 giới thiệu hai kiểu dữ liệu là kiểu con trỏ và kiểu cấu trúc.