Giáo trình tham vấn tâm lý

  • Lượt đọc : 214
  • Kích thước : 169.80 MB
  • Số trang : 463
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 263
  • Số lượt xem : 2.289
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Tham vấn tâm lí này nhìn nhận tham vẫn như một ngành khoa học ứng dụng trong thực hành chăm sóc tâm lí con người, được trình bày trong 8 chương. Trong đó, 3 chương đầu làm rõ tính chất khoa học của môn Tham vấn thực hành. Các khái niệm như: trợ giúp tâm lí, tư vấn, tham vấn và trị liệu tâm lí, cũng như mục tiêu, nhiệm vụ được đưa vào ngay trong chương I. Chương II trình bày một cách khái quát quá trình hình thành và phát triển ngành Tham vấn trên thế giới và ở Việt Nam, sự giao thoa của nó với một số ngành trợ giúp lân cận như Tâm lí học, Công tác xã hội, Tâm thần học. Phần giới thiệu một số quan điểm tiếp cận thân chủ trong thực hành thăm khám tâm lí con người được thể hiện trong chương III.