Giáo trình toán rời rạc - Đặng Hoàng Ngọc Thành
Giáo trình toán rời rạc - Đặng Hoàng Ngọc Thành

Giáo trình toán rời rạc - Đặng Hoàng Ngọc Thành

Tác giả : Đặng Hoàng Ngọc Thành

  • Số trang : 110
  • Lượt xem : 99
  • Lượt tải: 16
  • Đã đọc : 24
  • Kích thước : 1.35 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Giáo trình toán rời rạc - Đặng Hoàng Ngọc Thành

Trích phần khái niệm tập hợp :
Tập hợp là một khái niệm nguyên thủy. Người ta thừa nhận khái niệm này như một lẽ tất yếu mà không đưa ra một định nghĩa cụ thể. Các đối tượng trong thế giới hợp thành một tập hợp. Tập các sinh viên trong một lớp học. Tập các số tự nhiên. Tập các đường thẳng trong mặt phẳng. Tập các quốc gia trong một châu lục. Tập các cây trong rừng. Tập các phân tử nước trong một giọt nước.... Và hà hàng sa số những ví dụ về tập hợp

Danh sách bình luận

Brand Slider