Giáo trình Vi sinh vật học - Nguyễn Hữu Quân

Tác giả : Nguyễn Hữu Quân
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 21.89 MB
  • Số trang : 227
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 82
  • Số lượt xem : 1.025
  • Đọc trên điện thoại :
Vi sinh vật học được biên soạn từ các tài liệu và công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lí và ứng dụng của các nhóm vi sinh vật, làm tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở trường đại học sư phạm, trường phổ thông.
Cuốn sách Vi sinh vật học được cấu trúc gồm 8 chương, từ chương 1 đến chương 3 trình bày những kiến thức cơ bản về khái niệm, hình dạng, cấu tạo tế bảo - cơ thể, đặc điểm di truyền, biển đị và phương thức sinh sản của các nhóm vi sini vật. Chương 4 và chương 5 trình bày các kiến thức về dinh dưỡng, sinh trưởng, phát triển và các quá trình trao đổi chất ở vi sinh vật. Chương 6 trình bày các nội dung liên quan tới bệnh truyền nhiễm và miễn dịch do vi sinh vật gày nên. Chương 7 trình bày về các nhóm vi sinh vật tham gia vào quá trình quang hợp và cố định nitơ phân tử. Chương 8 giới thiệu khái quát về ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường. Các chương được sắp xếp theo thú tự như sau:
Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Các nhóm vi sinh vật
Chương 3. Virus học
Chương 4. Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật
Chương 5. Các quá trình lên men ở vi sinh vật
Chương 6. Đại cương về truyền nhiễm và miễn dịch
Chương 7. Vi khuẩn quang hợp và cố định nitơ phân tử
Chương 8. Công nghệ vi sinh trong xử lý ô nhiễm môi trường