Giáo trình xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam

Tác giả : Kiều Hữu Hải
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 19.76 MB
  • Số trang : 159
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 41
  • Số lượt xem : 816
  • Đọc trên điện thoại :
Lãnh thổ, biên giới quốc gia là vấn đề hệ trọng liên quan trực tiếp đến chủ quyền của mỗi quốc gia, dân tộc; được quy định cụ thể trong Hiến chương Liên hợp quốc và các văn bản luật pháp quốc tế, đồng thời nó cũng trở thành một trong những nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong quan hệ quốc tế. Lịch sử dụng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn khẳng định việc xác lập và bảo vệ lãnh thổ, biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu của đất nước. Vì vậy, hiện nay việc xây dựng và bảo vệ lãnh thổ, biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể và hệ thống chính trị - xã hội.
Giáo trình đề cập đến những vấn đề cơ bản về lãnh thổ, biên giới quốc gia; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ lãnh thổ, biên giới quốc gia, quy chế pháp lý; công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Một số giải pháp tăng cường bảo vệ biển, đảo Việt Nam trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó xây dựng ý thức, trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn, phát triển tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội Việt Nam.
Giáo trình dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục đại học.
Mặc dù, tập thể tác giả đã rất cố gắng trong việc biên soạn, song chắc chắn giáo trinh vẫn còn những thiếu sót nhất định. Tập thể tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà giáo cùng đông đảo bạn đọc.
Xin trân trọng cảm ơn!