Hình ảnh học sọ não X Quang cắt lớp điện toán cộng hưởng từ

Đây là một quyển sách nhập môn về hình ảnh học thần kinh và cũng là một sổ tay thực hành hình ảnh học. Sách bao gồm 3 phần :
- Phần nhắc lại một số điểm cần lưu ý về giải phẫu và giải phẫu bệnh cần thiết
- Phần giới thiệu về kỹ thuật tiến hành khảo sát
- Phương pháp đọc và lý giải hình ảnh

  • Tác giả: Jacques Clarisse
  • Số trang: 353
  • Lượt xem: 201
  • Lượt tải: 49
  • Đã đọc: 67
  • Kích thước: 34.34 Mb