Học Tập Đạo Đức Bác Hồ (Tái Bản Lần Thứ Năm)

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Vũ Khiêu
  • Lượt đọc : 61
  • Kích thước : 1.17 MB
  • Số trang : 318
  • Đăng lúc : 4 tháng trước
  • Số lượt tải : 25
  • Số lượt xem : 241
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Học Tập Đạo Đức Bác Hồ (Tái Bản Lần Thứ Năm) trên điện thoại
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra những chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động của mỗi người Việt Nam, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, chính trị, lối sống và các tệ nạn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giáo dục và hướng con người tới chân - thiện - mỹ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ năm cuốn sách Học tập đạo đức Bác Hồ của Giáo sư, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Vũ Khiêu.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chương II: Nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Chương III: Những vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân dân ta ngày nay

Cuốn sách được tác giả trình bày ngắn gọn, súc tích, bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc, trong sáng, giản dị mà sâu sắc, đan xen những mẩu chuyện hết sức chân thực, sinh động, đem lại cho bạn đọc những thu hoạch bổ ích, những cảm nhận mới.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 3 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT