IELTS Speaking Vocabulary
IELTS Speaking Vocabulary

IELTS Speaking Vocabulary

Tác giả : Aland English

  • Số trang : 89
  • Lượt xem : 141
  • Lượt tải: 22
  • Đã đọc : 41
  • Kích thước : 2.96 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

IELTS Speaking Vocabulary

Dưới đây là 20 chủ đề trong phần thi IELTS Speaking, mỗi chủ đề sẽ là các từ vựng trọng tâm, liên quan tới bài thi giúp các học viên học tập tốt hơn. Ngoài ra, thầy khuyên các bạn nên ứng dụng thực tế và bài học để đạt hiệu quả cao nhất. Dưới đây là 20 chủ đề từ vựng mới cập nhật nhất:

Mục lục:

IELTS Vocabulary ......................................................................................................................................1
IELTS Holiday Vocabulary..............................................................................................................................3
IELTS Relationships Vocabulary .............................................................................................................6
ELTS Technology Vocabulary..................................................................................................................9
IELTS Sports Vocabulary........................................................................................................................12
IELTS Food Vocabulary ..........................................................................................................................15
IELTS Education Vocabulary .................................................................................................................19
IELTS Work Vocabulary..........................................................................................................................22
IELTS Health Vocabulary........................................................................................................................25
IELTS Books and Films Vocabulary......................................................................................................28
IELTS Accommodation Vocabulary.......................................................................................................31
IELTS Clothes & Fashion Vocabulary...................................................................................................34
IELTS Personality Vocabulary ...............................................................................................................37
IELTS Business Vocabulary ...................................................................................................................40
IELTS Town and City Vocabulary..........................................................................................................43
IELTS Music Vocabulary.........................................................................................................................46
IELTS Weather Vocabulary ....................................................................................................................49
IELTS Shopping Vocabulary ..................................................................................................................52
IELTS Environment Vocabulary.............................................................................................................55
IELTS Advertising Vocabulary ...............................................................................................................58
TỪ VỰNG CHO IELTS SPEAKING..................................................................................................................62

Danh sách bình luận

Brand Slider