Mô học

Mô học người là môn hình thái học thuộc khối những môn học cơ sở y sinh học trong trường đại học y, là khoa học nghiên cứu sự phát triển, cách cấu tạo ở mức mô, tế bào và dưới tế bào liên quan tới những hoạt động của các mô, cơ quan cơ thể người lành mạnh không có bệnh. có kiến thức về mô học, người học có cơ sở để tiếp thu những môn y cơ sở khác cũng như những môn bệnh học và lâm sàng.

  • Tác giả: Trịnh Bình
  • Số trang: 743
  • Lượt xem: 680
  • Lượt tải: 125
  • Đã đọc: 147
  • Kích thước: 13.05 Mb