Bộ Sách Lớp 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

blob-article

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Các Sách có trong Bộ Sách Lớp 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống