Bộ truyện tranh danh nhân thế giới

Giới thiệu

Với các câu chuyện lỳ kỳ của các nhà khoa học các danh nhân trình bày dưới dạng truyện tranh sẽ giúp các bé phát triển tư duy về khoa học

Các sách có trong Bộ truyện tranh danh nhân thế giới