Sách Giáo Khoa Sinh Học 10 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Vũ Văn Vụ
  • Lượt đọc : 3.329
  • Kích thước : 7.24 MB
  • Số trang : 167
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.236
  • Số lượt xem : 7.676
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 10 Nâng Cao được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm ba phần :Giới thiệu chung về thế giới sống ,Sinh học tế bào và Sinh học vi sinh vật cung cấp đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …
Mục lục Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 10 :
PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
Bài 2. Các giới sinh vật
PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước
Bài 4. Cacbohiđrat và lipit
Bài 5. Prôtêin
Bài 6. Axit nuclêic
Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10
CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
Bài 7. Tế bào nhân sơ
Bài 8. Tế bào nhân thực
Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10
CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
Bài 16. Hô hấp tế bào
Bài 17. Quang hợp
Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10
CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO
Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Bài 19. Giảm phân
Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào
Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10
PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic
Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10
CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật
Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật
Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10
CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Bài 29. Cấu trúc các loại virut
Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn
Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật
Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10

Thuộc bộ sách