Sách Giáo Khoa Sinh Học 11

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Thành Đạt
  • Lượt đọc : 14.962
  • Kích thước : 6.27 MB
  • Số trang : 196
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 5.491
  • Số lượt xem : 26.639
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 11 được chia làm 4 chương: Chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản-sinh học.

Mục lục của cuốn sách :

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây
Bài 3.Thoát hơi nước
Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng
Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)
Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai trò của phân bón
Bài 8. Quang hợp ở thực vật
Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp
Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng
Bài 12. Hô hấp ở thực vật
Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
B – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
Bài 15. Tiêu hóa ở động vật
Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)
Bài 17. Hô hấp ở động vật
Bài 18. Tuần hoàn máu
Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp)
Bài 20. Cân Bằng nội môi
Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
Bài 22. Ôn tập chương 1
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Sinh học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Sinh học 11
CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A – Cảm ứng ở thực vật
Bài 23. Hướng động
Bài 24 Ứng động
Bài 25. Thực hành: Hướng động
B – Cảm ứng ở động vật
Bài 26 Cảm ứng ở động vật
Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
Bài 28. Điện thế nghỉ
Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
Bài 30. Truyền tin qua xinap
Bài 31. Tập tính của động vật
Bai 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)
Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Sinh học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Sinh học 11
CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A – Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật
Bài 35. Hoocmôn thực vật
Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa – Sinh học 11
B – Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật – Sinh học 11
Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật
Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp theo)
Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Sinh học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Sinh học 11
CHƯƠNG IV. SINH SẢN – SINH HỌC 11

A – Sinh sản ở thực vật
Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật – Sinh học 11
Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật – Sinh học 11
Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép
B – Sinh sản ở động vật
Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật – Sinh 11
Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật – Sinh học 11
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản
Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người – Sinh 11
Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV – Sinh học 11
Câu hỏi ôn tập sinh
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Sinh học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Sinh học 11

Thuộc bộ sách