Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5

Thể loại: Lớp 5 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 7.478
  • Kích thước : 5.04 MB
  • Số trang : 186
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 7.223
  • Số lượt xem : 37.707
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 được bộ giáo dục và đào tạo phát hành giúp cho học sinh học tập các kỹ năng giải toán tiểu học.Cuốn sách bao gồm bài tập rèn luyện của những phần trong sách giáo khoa toán lớp 5.

Giới thiệu chương trình học tập Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 :

TOÁN LỚP 5 TẬP 1

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
Bài 1. Ôn tập Khái niệm về phân số
Bài 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Bài 3. Ôn tập: So sánh hai phân số
Bài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
Bài 5. Số thập phân
Bài 6. Luyện tập
Bài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Bài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Bài 9. Hỗn số
Bài 10. Hỗn số (tiếp theo)
Bài 11. Luyện tập
Bài 12+13+14. Luyện tập chung
Bài 15. Ôn tập về giải toán
Bài 16. Ôn tập và bổ sung về giải toán
Bài 17. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
Bài 19. Luyện tập
Bài 20. Luyện tập chung
Bài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài 23. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
Bài 25. Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị đo diện tích
Bài 26. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 27. Héc-ta
Bài 28. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 29+30+31. Luyện tập chung
CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
Bài 32. Khái niệm số thập phân
Bài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
Bài 34: Hàng của số thập phân – Đọc, viết số thập phân
Bài 35. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 36. Hai phân số bằng nhau
Bài 37. So sánh hai phân số thập phân
Bài 38. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 39. Luyện tập chung – VBT Toán 5
Bài 40. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Bài 41. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 42. Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Bài 43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Bài 44+45+46. Luyện tập chung
Bài 47. Tự kiểm tra
Bài 48. Cộng hai số thập phân
Bài 49. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 50. Tổng nhiều số thập phân
Bài 51. Luyện tập
Bài 52. Trừ hai số thập phân
Bài 53. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 54. Luyện tập chung
Bài 55. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Bài 56. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…..
Bài 57. Luyện tập
Bài 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 59+60. Luyện tập
Bài 61+62. Luyện tập chung
Bài 63. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài 64. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 65. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
Bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
Bài 67. Luyện tập
Bài 68. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Bài 69. Luyện tập
Bài 70. Chia một số thập phân cho một số thập phân
Bài 71. Luyện tập
Bài 72+73. Luyện tập chung
Bài 74. Tỉ số phần trăm
Bài 75. Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 76. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 77. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Bài 78. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 79. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Bài 80. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 81+82. Luyện tập chung
Bài 83. Giới thiệu máy tính bỏ túi
Bài 84. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 1
Bài 85. Hình tam giác
Bài 86. Diện tích hình tam giác
Bài 87. Luyện tập
Bài 88. Luyện tập chung
Bài 89. Tự kiểm tra
TOÁN LỚP 5 TẬP 2

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 2
Bài 90. Hình thang
Bài 91. Diện tích hình thang
Bài 92. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 93. Luyện tập chung
Bài 94. Hình tròn. Đường tròn
Bài 95. Chu vi hình tròn
Bài 96. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 97. Diện tích hình tròn
Bài 98. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 99. Luyện tập chung
Bài 100. Giới thiệu biểu đồ hình quạt
Bài 101 + 102. Luyện tập về tính diện tích
Bài 103. Luyện tập chung
Bài 104. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
Bài 105. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Bài 106. Luyện tập
Bài 107. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
Bài 108. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 109. Luyện tập chung
Bài 110. Thể tích của một hình
Bài 111. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
Bài 112. Mét khối
Bài 113. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 114. Thể tích hình hộp chữ nhật
Bài 115. Thể tích hình lập phương
Bài 116 + 117. Luyện tập chung
Bài 118*. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Bài 119 + 120. Luyện tập chung
Bài 121. Tự kiểm tra
CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
Bài 122. Bảng đơn vị đo thời gian
Bài 123. Cộng số đo thời gian
Bài 124. Trừ số đo thời gian
Bài 125. Luyện tập
Bài 126. Nhân số đo thời gian với một số
Bài 127. Chia số đo thời gian cho một số
Bài 128. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 129. Luyện tập chung
Bài 130. Vận tốc
Bài 131. Luyện tập
Bài 132. Quãng đường
Bài 133. Luyện tập
Bài 134. Thời gian
Bài 135. Luyện tập – VBT Toán 5
Bài 136 + 137 + 138. Luyện tập chung
CHƯƠNG 5. ÔN TẬP
Bài 139. Ôn tập về số tự nhiên
Bài 140 + 141. Ôn tập về phân số
Bài 142 + 143. Ôn tập về số thập phân
Bài 144 + 145. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Bài 146. Ôn tập về đo diện tích
Bài 147. Ôn tập về đo thể tích
Bài 148. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
Bài 149. Ôn tập về đo thời gian
Bài 150. Phép cộng
Bài 151. Phép trừ
Bài 152. Luyện tập
Bài 153. Phép nhân
Bài 154. Luyện tập
Bài 155. Phép chia
Bài 156 + 157. Luyện tập
Bài 158. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
Bài 159. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
Bài 160. Luyện tập
Bài 161. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
Bài 162. Luyện tập
Bài 163. Luyện tập chung
Bài 164. Một số dạng bài toán đã học
Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập
Bài 168. Ôn tập về biểu đồ
Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Luyện tập chung
Bài 175. Tự kiểm tra – VBT Toán 5

Thuộc bộ sách