Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Lịch Sử 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 202
  • Kích thước : 7.60 MB
  • Số trang : 41
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 125
  • Số lượt xem : 1.822
  • Đọc trên điện thoại :
PHẦN MỘT. HƯỚNG DẪN CHUNG
I. Giới thiệu sách giáo khoa Lịch sử 10
1.1. Cơ sở biên soạn sách
1.2. Quan điểm biên soạn sách giáo khoa môn Lịch sử 10

II. Cấu trúc sách và cấu trúc bài học
2.1. Cấu trúc sách
2.2. Cấu trúc bài học

III. Những điểm mới của sách giáo khoa Lịch sử 10

IV. Một số phương pháp dạy học Lịch sử nhằm phát triển năng lực học sinh

V. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
5.1. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, học sinh
5.2. Một số hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực

VI. Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6.1. Cam kết hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lí trong việc sử dụng nguồn tài nguyên sách và học liệu điện tử.
6.2. Hướng dẫn khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên trong dạy học

PHẦN HAI. GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC BÀI HỌC.

I. Hướng dẫn chung

II. Hướng dẫn dạy học bài học cụ thể

PHẦN BA. CÁC NỘI DUNG KHÁC

I. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách Chuyên để học tập Lịch sử 10
1.1. Cấu trúc sách
1.2. Hướng dẫn sử dụng sách
1.3. Gợi ý kế hoạch dạy học

II. Hướng dẫn và sử dụng sách giáo viên
2.1. Cấu trúc
2.2. Sử dụng sách giáo viên hiệu quả

III. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo
3.1. Cấu trúc sách bổ trợ, sách tham khảo.
3.2. Hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo hỗ trợ trong dạy học