Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Toán 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Đức Huyên
  • Lượt đọc : 351
  • Kích thước : 3.16 MB
  • Số trang : 70
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 176
  • Số lượt xem : 1.531
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Toán 7 – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại
Chương trình môn Toán quán triệt các quy định cơ bản được nêu trong chương trình tổng thể; kế thừa và phát huy ưu điểm của chương trình hiện hành và các chương trình trước đó; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng chương trình môn học của các nước tiên tiến trên thế giới, tiếp cận những thành tựu của khoa học giáo dục, có tính đến điều kiện kinh tế và xã hội Việt Nam.