Thuần Phong Mỹ tục Việt Nam (Quan, Hôn, Tang,Tế)

Tác giả : Sơn Nam
  • Lượt đọc : 15
  • Kích thước : 14.41 MB
  • Số trang : 117
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 278
  • Số lượt xem : 1.564
  • Đọc trên điện thoại :
Quan, Hôn, Tang, Tế là những vấn đề lớn trong đời sống tinh thần của dân tộc theo truyền thống văn hóa Đông phương. Đặc biệt Hôn lễ và Tang lễ là điều hệ trọng đối với mỗi đời người.
Ngày nay vấn đề Quan, Hôn, Tang, Tế đã được nhìn nhận và thực hiện theo tinh thần mới phù hợp hơn. Dù vậy chúng ta vẫn cần nên biết thêm nguồn gốc của nó, giá trị tinh thần và quan niệm của ông cha ta xưa kia như thế nào và nó đã được bảo tồn ra sao trong cuộc sống xã hội đặc biệt là ở vùng đồng bằng Nam bộ ?
CUỐN THUẦN PHONG MỸ TỤC VIỆT NAM của nhà văn – nhà sưu khảo Sơn Nam sẽ phần nào giúp người đọc tìm hiểu những nội dung đó. Điều quan trọng là chúng ta tiếp thu vốn cũ như thế nào ? Cái gì cần gạt bỏ, cái gì nên giữ lại và phát huy ? Đồng thời thể hiện ý thức tôn trọng tinh hoa vốn cũ, phê phán cái tiêu cực, lạc hậu có ảnh hưởng xấu đến tư tưởng và bước phát triển của xã hội.
Nhà nước ta luôn chủ động chấn hưng nền văn hóa dân tộc và coi đó là một động lực phát triển xã hội vững mạnh. Trong công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế, chúng ta càng cần phải giữ gìn bản sắc dân tộc nhất là trên lĩnh vực văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục tốt đẹp đã tồn tại với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Tiếp theo cuốn “Đình miếu và lễ hội dân gian" chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc tập biên khảo này để tăng thêm nguồn tư liệu tham khảo phong phú, bổ ích, giúp ta hiểu thêm đời sống tinh thần của tổ tiên xưa, góp phần tạo dựng nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Hy vọng cuốn sách sẽ có ý nghĩa hơn trong dịp chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 1995
Nhân đây Nhà Xuất bản xin chân thành cám ơn soạn giả Sơn Nam và hoan nghênh những ý kiến đóng góp xây dựng sách của bạn đọc gần xa.