Tiếng Anh 6 Friends Plus – Teacher's Guide
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Teacher's Guide

Tiếng Anh 6 Friends Plus – Teacher's Guide

Tác giả : Trần Cao Bội Ngọc

  • Số trang : 154
  • Lượt xem : 69
  • Lượt tải: 11
  • Đã đọc : 13
  • Kích thước : 48.88 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Tiếng Anh 6 Friends Plus – Teacher's Guide

Contents

Introduction

Introducing Tiếng Anh 6 Friends Plus

Components of the course

Tiếng Anh 6 Friends Plus - Student Book at a glance

Tiếng Anh 6 Friends Plus - Workbook at a glance

Tiếng Anh 6 Friends Plus methodology

Evaluation and testing

Classroom Presentation Tool

Student Book contents

Teaching notes

Starter unit

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 5

Unit 6

Unit 7

Unit 8

Tiếng Anh 6 Friends Plus Options

Workbook answer key

Student Book audio scripts

Workbook audio scripts

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Bộ Sách Lớp 6 – Chân Trời Sáng Tạo

Xem chi tiết

Brand Slider