Từ Điển Việt Ý - Ý Việt

Thể loại: Học Ngoại Ngữ
  • Lượt đọc : 436
  • Kích thước : 33.49 MB
  • Số trang : 1212
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 312
  • Số lượt xem : 2.321
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Từ Điển Việt Ý - Ý Việt trên điện thoại
Đây là bản in lại Từ điển Việt-Ý và Từ điển Ý-Việt xuất bản năm 2004, in gộp, có bổ sung và sửa chữa Từ điển Việt - Ý in năm 1999 và Từ điển Ý-Việt in năm 2002. Từ điển có hơn 32.000 từ, gồm những từ thông dụng và thuật ngữ nhiều ngành tri thức nhân văn. Về cú pháp có nhiều kiểu nói đặc biệt và tục ngữ được sử dụng nhiều trong hai ngôn ngữ.Công trình này mong giúp ích những người học tiếng Ý và mong sữ là một cống hiến cụ thể vào việc phát triển những quan hệ văn hóa và hữu nghị giữa Việt Nam và Italia.