Tự học sử dụng linux

Đây là bản dịch cuốn "linux cho người dùng" một serial tự học của thầy Victor Alexeevich cộng thêm một vài kinh nghiệm sử dụng linux của người dịch

  • Tác giả: Phan Vĩnh Thịnh
  • Số trang: 146
  • Lượt xem: 50
  • Lượt tải: 2
  • Đã đọc: 9
  • Kích thước: 1.18 Mb