Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Giáo Dục Với Vấn Đề Đổi Mới Căn Bản Và Toàn Diện Giáo Dục Việt Nam Hiện Nay

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Lý Việt Quang
  • Lượt đọc : 179
  • Kích thước : 1.90 MB
  • Số trang : 306
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 43
  • Số lượt xem : 505
  • Đọc trên điện thoại :
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một kho tàng lý luận vô giá về các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục có ý nghĩa hết sức quan trọng, là kim chỉ nam định hướng cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục - đào tạo Việt Nam.

Là người đặt nền móng cho sự ra đời nền giáo dục cách mạng Việt Nam, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nước nhà. Ngay sau khi đất nước giành được độc lập năm 1945, giữa muôn vàn khó khăn, gian khổ, Người vẫn đề cao nhiệm vụ chống giặc dốt, thúc đẩy phong trào Bình dân học vụ nhằm xóa nạn mù chữ cho nhân dân.

Trong các tác phẩm, các bài nói, bài viết của mình, Người đã nêu bật quan điểm về một nền giáo dục toàn diện, chú trọng cả đức và tài, gắn liền với thực tiễn đời sống, kết hợp giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội. Người cũng là một tấm gương sáng về việc tự học, tự rèn luyện, đấu tranh bền bỉ không ngừng để hoàn thiện bản thân. Triết lý giáo dục của Người vừa kế thừa nền giáo dục truyền thống của dân tộc vừa mang tính hiện đại, mới mẻ.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục - đào tạo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, song vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, giáo dục - đào tạo cần phải đổi mới mạnh mẽ, căn bản, toàn diện để phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như theo kịp trình độ phát triển của thế giới.

Nhằm góp phần tìm hiểu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và quá trình vận dụng triết lý giáo dục Hồ Chí Minh vào đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ hai cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay do TS. Lý Việt Quang làm chủ biên.

Cuốn sách là tài liệu quý cho các cấp, các ngành, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực giáo dục cũng như tất cả mọi người trong quá trình học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân để hướng tới giá trị chân, thiện, mỹ, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 6 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT