Về Tác Phẩm "Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân"

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 106
  • Kích thước : 8.80 MB
  • Số trang : 306
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 34
  • Số lượt xem : 491
  • Đọc trên điện thoại :
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Người luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, trong tác phẩm Đường cách mệnh, Người đã xác định “tư cách của một người cách mạng”, với những nội dung rất sâu sắc và toàn diện.

Ngày 03/02/1969, đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, giữa lúc sự nghiệp cách mạng nước ta đang giành được những thắng lợi to lớn, song cũng gặp nhiều thử thách, cam go, đòi hỏi sự cố gắng cao độ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Người đã cho công bố trên báo Nhân dân tác phẩm quan trọng: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nội dung tác phẩm đề cập hai vấn đề lớn là đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân - hai vấn đề ảnh hưởng đến sự sinh tử, tồn vong của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nếu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên, Người cũng chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót của họ, thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, nêu lên những biện pháp cụ thể, toàn diện và kiên quyết nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

Ngày nay, trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, bên cạnh những mặt tích cực cũng đang nảy sinh nhiều vấn đề nhức nhối, đòi hỏi “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng... Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”, xứng đáng “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Nhằm giúp cho độc giả có tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tuyển chọn và xuất bản lần thứ năm cuốn sách Về tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Cuốn sách gồm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Bác và một số bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về tác phẩm quan trọng này, đã được công bố nhân dịp kỷ niệm 40 năm tác phẩm ra đời.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách quý cùng đông đảo bạn đọc.

Tháng 6 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT