Xã hội học

Tác giả : John J. Macionis
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 57.92 MB
  • Số trang : 250
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 139
  • Số lượt xem : 717
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Xã hội học trên điện thoại
Sách này được biên soạn dành cho sinh viên năm cuối và sinh viên năm thứ nhất bắt đầu nghiên cứu xã hội học. Một trong những thử thách lớn nhất trong việc biên soạn tài liệu nhập môn này là phải trình bày vấn đề trước đối tượng sinh viên đa dạng ngành học. Quả thật, đây là sự đa dạng mà tôi biết trực tiếp, sau 20 năm giảng dạy ở nhiều nơi, từ những đại học lớn, cao đẳng từ quy mô nhỏ, cao đẳng cộng đồng và thậm chí trong tù và học viện cảnh sát. Một quyển sách giáo khoa bao quát tính đa dạng của cộng đồng học thuật không những lý thú đối với các phân ngành khác nhau mà còn làm cho các phân ngành thêm phong phú bởi lẽ thể hiện được tính đa dạng thực sự của xã hội Bắc Mỹ.
Hầu hết các nhà xã hội học đều đồng ý rằng ít có môn học nào được biên soạn vượt quá sự lĩnh hội của sinh viên. Đồng thời, dữ liệu nên trình bày theo cách nào – hiểu theo nghĩa giải thích và minh họa – là điều vô cùng quan trọng trong một tài liệu nhập môn. Tôi rất cố công trình bày môn học thật toàn diện và rõ ràng, sao cho sinh viên ở mọi độ tuổi, nền tảng xã hội và quan tâm hướng nghiệp đều có cùng nhận thức cơ bản và thích thú với xã hội học.