Xuân Thu Tam Truyện

Tác giả : Khổng Tử
  • Lượt đọc : 12
  • Kích thước : 28.26 MB
  • Số trang : 1663
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 447
  • Số lượt xem : 2.923
  • Đọc trên điện thoại :
XUÂN THU là tên một bộ sử nước Lỗ do Khổng Tử (551 - 479 trước Tây lịch kỷ nguyên) ghi chép những việc quan trọng xảy ra hàng năm, từ đời vua Lỗ Ấn Công nguyên niên, tức là năm thứ 49 đời vua Chu Bình Vương, đến đời vua Lỗ Ai Công năm thứ 14, tức là năm thứ 39 đời vua Chu Kinh Vương, trong thời gian 242 năm. Khổng Tử gọi bộ sử ký ấy là XUÂN THU (春秋)